تور نمایشگاهی گوانجو در چین تقریبا در سراسر سال و بصورت نمایشگاههای تخصصی برگزار می شود ولی هر شش ماه یکبار و در فصلهای بهار و پائیز نمایشگاه اصلی و ژنرال گوانگجو در سه فاز و تقریبا شامل تمامی صنایع و خدمات برگزار می گردد.در واقع گوانجو را می توان مرکز نمایشگاههای بین المللی چین نامید